I_Improve 20182018-10-03T12:31:05+00:00

I_Improve 2018-2021

1 september markerar startdatumet för det europeiska projektet I_Improve – där Intercult är lead partner. Partnerskapet består av 6 medlemmar ur plattformen River//Cities som arbetar och verkar i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, Polen och Litauen. Det gemensamma syftet för projektet är att främja publikutveckling genom kultur, med fokus på sjönära städer. Projektets fokus är att arbeta med social inkludering, öppna och innovativa arbetssätt på den digitala arena och vuxenutbildning. Stora förändringar på europeisk och global nivå skapar nya utmaningar för lokala samhällen i mindre städer. Om vi inte adresserar dessa förändringar, kan radikalism växa i dess ställe och skada sammanhållningen i mindre samhällen. I_Improve har växt fram för att motverka dessa motsättningar, och skapa metoder för att adressera dem.

Genom att bidra till publikutveckling genom konst och kultur, främjar vi: 
  • interkulturella dialoger
  • socialt sammanhang
  • demokratiskt deltagande.

Konst och kultur breddar ut perspektiven och uppmuntrar till ömsesidig förståelse. Konst och kultur engagerar medborgare, både etablerade och nyanlända, och genom kreativa insatser som interkulturella dialoger, socialt sammanhang, och demokratisk deltagande kan vi skapa lokalt engagemang och deltagande. I en miljö där de lokala invånarna står på långt avstånd från de lokala kulturaktörerna är nya metoder för att skapa mötesplatser efterlängtade. Syftet med projektet är att ta fram nya metoder för kompetensutveckling och hjälpa kulturaktörer i deras arbete mot och med den lokala medborgaren. Med dessa metoder skapar I_Improve sammanhang, engagemang och demokratiskt deltagande.

Genom I_Improve kommer vi: 

  • Ge anställda på kulturorganisationer möjligheten att upptäcka deras individuella styrkor och deras potential för att ge dem insikt i hur de kan bidra till organisationens bästa. De anställda kommer genom utbildningen att få nya perspektiv på deras pågående projekt och hur de kopplas samman med den publik som aktören försöker att nå.
  • Ge chefer för kulturorganisationer verktyg till att se sina anställdas behov, och hitta nya sätt att komma i kontakt med beslutsfattare.
  • Låta myndigheter och organisationer ta del av hållbara och urbana projekt för sjönära områden och städer, tillsammans med detaljerad information om processer.
Strategier 
För att åstadkomma dessa result krävs ett informellt och pedagogiskt förhållningssätt till lärande (dvs Modern workplace learning). För att starta dessa processer introducerar I_Improve en extern aktör på arbetsplatsen hos partner-organisationen. De externa aktörerna,  som går under namnet Changemakers (ChM), presenterar innovativa arbetssätt för att adressera publik med stor mångfald och erbjuder insikt i organisationens kreativa produktion och process. ChM’s roll är specifikt utformad utifrån pågående projekt, och hen har bred erfarenhet i att göra idéer till handlingar, och har insikt i olika processer för deltagande från publiken (dvs engagemang i/kommunikation med publik från olika sociala demografier, konfikthantering, co-creation m.m).

Kulturorgansationer och andra aktörer i den kreativa sektorn behöver samarbeta för att tackla de sociala utmaningarna som växer i takt med globalisering och urbanisering i våra lokala samhällen. Genom att dela med sig och lära sig av kollegor i Europa kan vi stärka och bygga kunskap hos våra anställda. Genom I_Improve bygger vi teamwork på en europeisk och global nivå, kopplar samman kompetens och delar ansvarsområden och arbetsbörda, vilka är några av de faktorer som kommer bidra till kompetensutveckling för lokala invånare och interkulturella dialoger.

Nyheter