The Power of Culture - Kultur och externa relationer

Seminarium Intercult, Nytorgsgatan 15A 7 september kl 13.30-17.00

Onsdagen den 7 september hade vi ett mycket intressant och givande halvdagsseminarium med fokus på Ryssland, på Intercults kontor på Nytorgsgatan, med efterföljande trevligt mingel. Temat var ”The Power of Culture – kultur i externa relationer”.

Intercult hade bjudit in fem ’key note speakers’ för att sedan runda av med ett sammanfattande panelsamtal med titeln ’Connecting Dots’.

Första föredragshållare var Henrik Selin från Svenska Institutet. Henrik, som tidigare varit Sveriges kulturråd i Bryssel (2009-2012) talade initierat om ’Kultur i EU:s externa relationer’. Han började med att redogöra för EU:s ’En agenda för Kultur ’ från 2007, som består av tre pelare: 1. Denna ska främja kulturell mångfald och interkulturell dialog; 2. Främja kulturen som drivkraft för kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft; och 3. Främja kulturen som ett väsentligt inslag i unionens internationella förbindelser.

banner1_500px

Henrik berättade att Europaparlamentet utförde en förstudie där man kom fram till att det finns stor potential för kulturutbyte mellan EU och övriga världen samt att det finns ett internationellt intresse, men kritik mot ”projicering av nationella agendor”.

Han framhöll även vikten av ömsesidighet/reciprocitet och dialog inom EU för att stärka dess externa relationer. EU:s strategi för internationella och kulturella relationer lyder vidare: ”Culture has to be part and parcel of our foreign policy”. Det vill säga Kulturen ska vara en central del av EU:s utrikespolitik – EU som en stark global kulturell aktör.
Policyn ger en tro på att kultur kan bygga broar mellan folk och förståelse mellan kulturer; skapa kulturell mångfald; kultur är relationsskapande; och skapar ekonomisk tillväxt.

Henrik poängterade att några av EU:s främsta utmaningar i sammanhanget just nu består i att bestämma vilka ekonomiska resurser som ska avsättas och hur civilsamhället kan involveras på bästa sätt.
Andra ’key note speaker’ var Lena Jonsson som är docent i statsvetenskap. Lena talade kring temat ’Ryssland, Putin och konst’. Som de flesta känner till bedriver Ryssland en konservativ och auktoritär kulturpolitik, vilken just nu går som en våg genom övriga Europas kulturpolitik. I det avseendet ligger Putin ”helt rätt” till. Detta är således en illavarslande trend just nu i Europa. Putin har en mycket instrumentell syn på kultur. Man har fullständigt klart för sig vad man vill med kultur och INTE vill med kultur.

Det överhängande syftet med Putins kulturpolitik är att skapa patriotism. Samtidskonsten ligger föga förvånande i Putins skottglugg eftersom den per definition är subversiv. Putins politiker försöker omstrukturera och omformulera vad samtidskonst är.

Den ryska kulturen ska med andra ord inte vara ”konstig” och obegriplig utan den ska förstås och kunna uppskattas av en bred generell publik, enligt gängse rysk kulturpolitik. Från 2012 har privata gallerier förlorat initiativet som drivande på konstscenen. Det är Rysslands statliga konstmuseer som har mest inflytande. Med den nya konservativa kulturpolitiken blir finansieringen av kulturen allt mer viktig. Man försöker alltså styra kulturen med hjälp av ekonomi och budget. Vem som får och inte får pengar bestäms partiskt. Man försöker vidare strypa internationella samarbeten som rör konst, och på så sätt bli av med främmande och icke-patriotiska influenser. Fria Biennaler och liknande försöker man bannlysa från statligt håll.

Den samtida konsten som visas på utställningar och dylikt censureras starkt. Urvalet baseras på vad som går i linje med Putins version av den ryska historien och konsthistorien – ”en idealiserad bild av verkligheten”. Avant-garde perioder utelämnas konsekvent. Konsten ska vara figurativ och realistisk (men aldrig socialrealistisk) och optimistisk; samt ge ryssarna ”en framtidstro”. Konsten ska stryka alla (myndigheter, makten och publiken) medhårs. Det är därför viktigare nu än någonsin förr att idka kulturutbyte med Ryssland.

En viktig sak i sammanhanget är att de statliga konstutbildningarna är mycket konservativa, vilket späder på det reaktionära förhållningssättet till konst med tillhörande utställningspolitik.

DESSA TRENDER är dock inte bara ett ryskt problem. Lena menar att dessa totalitära tendenser är en del av ett samtida globalt xenofobisk situation. Kulturen har alltid kontrollerats och strypts av förtryckande och maktfullkomliga regimer, och just nu sker detta i oroväckande hög grad i världen.

Tredje talare var den interdisciplinära konstnärsgruppen RAKETA som talade på temat
’Varför Ryssland?’ RAKETA är en interdisciplinär konstnärsgrupp som arbetat mycket i Ryssland och samarbetat med ryska konstnärer. RAKETA hade inte från början någon intention att arbeta med just Ryssland. Diverse möten och sammanträffanden ledde helt enkelt till att de hamnade i Ryssland 2012. Arbetet i Arkhangelsk blev startskottet. Det fanns en vilja att ta sig utanför storstäderna och en vilja att komma till landsbygden i norr. En anledning till detta var att många medlemmar i RAKETA kommer från norra Sverige. I Arkhangelsk undersökte konstnärsgruppen i första hand träarkitektur, företrädelsevis mycket gammal sådan. Projektet gick konceptuellt ut på att undersöka kunskapsöverföring och tradering av information. Det finns ett mål från RAKETA:s sida att starta ett undersökande konstnärsinstitut (konstnärsresidens) i ett gammalt trähus som de har fått tillstånd av municipalitetet att disponera i området.

banner2_500px

RAKETA ägnar sig åt konstnärlig forskning och djupgående kontakt med lokalbor i olika delar av Ryssland. De eftersträvar långvariga och djupgående relationer. En stor majoritet av finansieringen kommer från Sverige. Projektet handlar om relationen mellan det urbana och rurala. RAKETA berättar vidare om sin omfattande erfarenhet från att arbeta i Ryssland sedan 2012 – bland mycket annat har de arbetat i staden Oblast samt medverkat i Manifesta-biennalen i Moskva.
Fjärde ’key note speaker’ var Johan Norling som är curator vid Liljevalchs hubb. Han talade på temat ’Displaying the visible’. Johan berättade om Liljevalchs hubb och samarbetet med Intercult, sedan vidare om sina samarbeten med Ryssland och ryska konstnärer i sin roll som curator vid Liljevalchs hubb. De fick då stöd av Creative Force vid SI.

Johan redogör för sin erfarenhet av konstnärsutbildningar i Ryssland – specifikt St. Petersburg, som han säger är konservativa. Det finns en påtaglig skillnad på hur en ung svensk konstnär och en ung rysk konstnär uppmuntras att arbeta. Johan redogör för sitt arbete/samarbete med Luda gallery i St. Petersburg. Samarbetet var mycket fruktsamt och experimentellt. De två parterna hade en gemensam strävan att upplysa en internationell allmänhet om hur icke-konstruktiv den offentliga och mediala debatten är om Ryssland. Ryssland utmålas ofta som något ”svart eller vitt”. Debatten stigmatiserar Ryssland utan att förhålla sig relationellt. Ryssland har i internationell media och i konstvärlden en oförtjänt onyanserad stämpel. Trots att staten stryper och censurerar konsten i landet finns det många mindre intressanta aktörer som bedriver högkvalitativ kritisk konst. Luda gallery är ett föredöme.

Ett oroande faktum med intressant rysk konst är att den är beroende av finansiellt stöd och stöd i annan form (såsom residensprogram, kontakter, utställningsmöjligheter, etc.) från utlandet för att kunna existera. Att arbeta med Ryssland kräver mycket komplicerade organisatoriska utmaningar. Den administrativa kulturella infrastrukturen är näst intill icke existerande.
Femte talare var Sofia Wärngård Lang från Teaterunionen som har bedrivit omfattande samarbeten med ryska scenkonst-aktörer, med stöd från Creative Force vid SI.

Sofia berättar att Unga Klara och Backa teater i Göteborg är förebilder inom barn- och ungdomsteater. Deras arbetsmetoder applicerades bland annat av Sofia i en föreställning på en teater i Pskov. Publiken var också skådespelarna, detta var mycket lyckat och spännande. Man lyckades på så sätt skapa en naturlig mötesplats mellan ryska och svenska konstnärer. Arbetet var organiskt och förutsättningarna förändrades ofta under arbetets gång i och med att de ryska teaterkollegorna titt som tätt var tvungna att ”sluta” (fick sparken = censur). Ett antal ’stageade’ läsningar (mindre iscensättningar) genomfördes också på Pskov-teatern i Teaterunionens och Sofias regi.

Sofia berättade sedan om ett kommande seed funding-projekt i samarbete med SI (Creative Force) som ska äga rum i Ryssland, vilket ska fokusera på HBTQ-frågor).

Sofia framhöll att Sverige har en stor okunnighet om ryskt kulturliv och scenkonst.

Stefan Ingvarsson (Sveriges nuvarande kulturråd i Moskva) poängterade vikten av att Sverige bör lära sig mer av och om Ryssland och dess teaterliv – ”vi borde ta hit ryska uppsättningar till våra svenska scener”. Vi kanske har mer att lära av Ryssland än Ryssland har att lära av Sverige?

Därefter presenterade Iwona Preis Intercults projekt ’Young Curators Network’ som är ett framgångsrikt utbytesprogram mellan ryska och svenska curatorer.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med Intercults verksamhetsledare Iwona Preis, Sveriges kulturråd i Moskva Stefan Ingvarsson och Henrik Selin från Svenska Institutet. Samtalet hade titeln ’Connecting Dots’

I samtalet berättade Henrik om vilken skillnad SI och Creative Force kan göra genom att engagera sig och finansiera konstprojekt och kulturaktörers arbete i Ryssland. Frågan kom upp hur det kommer sig att Creative Force inte finansierar kulturutbyte med Moskva? Svaret var att finansieringen för Creative Force Ryssland fokuserar på nordvästra Ryssland. Oklart varför. Något att förändra?

Vilken sorts organisationer ska vi arbeta med? Svaret var att vi ska stötta personer som delar våra värderingar; som har funktionsnedsättningar; och andra utmaningar. Ett stor utmaning är frågan hur vi på bästa sätt kan stötta kreativa kluster?

En annan stor utmaning som Iwona påpekade, är att matcha olika aktörer som mäktar med och har ekonomi och infrastruktur för ett samarbete? Stefan var jätteglad för att stöttande parter som Intercult existerar, och forskare såsom Lena skriver och bistår med bakgrundsinformation om Ryssland.

Ömsesidighet kommer på tal. ”Vi skulle behöva ett projekt här som rör Street Art, där ryssarna kan komma hit och lära oss”, säger Iwona. Stefan säger att ryska konstnärer är mycket skickliga på Street Art, och håller med. Ungdomar identifieras som en viktig målgrupp för att förändra ett homofobiskt klimat.

Sverige är tyvärr svagt vad gäller reciprocitet, detta gäller inte bara inom kulturarbete.
Stefan framhåller Tatarstan och det projekt han nu arbetar med där som ett intressant exempel på samexistens mellan olika etniska grupper. ’Att föreställa sig framtiden’ är nästa curatoriska tema för samarbetet med Tensta konsthall, säger Stefan.

Henrik nämner mediasektorn som en viktig del av Rysslands kulturliv. SI arbetar med att stödja denna. Det är inte lätt att identifiera sunda samarbetspartners, men de finns och att nå ut till dessa och få till samarbete med media är högprioriterat från SI:s sida.

Stefan framhåller behovet av diversifierade åsikter och bilder i mötet med Ryssland. Yttrandefrihet är A och O. Hela kaotiska myllret av kulturell pluralism måste få existera, för att kunna bemötas på ett konstruktivt sätt.

Kvällen avrundades med ett glas vin och spännande informella samtal.

Intercult tackar alla medverkande gäster för en mycket lyckad dag! Sammanlagt var vi cirka 30 personer som deltog. Stort tack till alla och välkommen åter!

Bilder från seminariet
lena_pratar_500px_full_salongrysk_konst_500px_lena_visarraketa500pxsofia_teaterunionen500pxjohan_norling500pxdiskussion500px_slutetfull_salong500pxmingel500px

Inbjudan till Access Europa våren 2017!

Plattformsmöten 2017

Hej igen alla Access Europa-medlemmar! Vi vill påminna Er om att Ni som medlemmar i Access Europa erbjuds medfinansiering  av resa till Stockholm av oss om 500 sek i samband med workshop-dagen på Europahuset 23 februari. Kontakta oss om ni är intresserade av detta erbjudande! För mer information om workshop-dagen, se länk:

https://www.facebook.com/events/179039409248303/

OCH

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA PLATTFORMSMÖTEN 16 MARS RESPEKTIVE 27 APRIL! UPPDATERAT SCHEMA FÖR DAGARNA FINNS NEDAN.

Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Projektägare och initiativtagare är INTERCULT. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Under våren 2017 organiserar ACCESS EUROPA två plattformsmöten för sina medlemmar och vänner, hos oss på Intercult, Nytorgsgatan 15, ingång Sandbacksgatan 8.

 

Det första mötet äger rum:

1) torsdag 16 mars kl 14-17 med temat Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner. Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella samarbeten på egen hand, och tillsammans med svenska och europeiska institutioner? Hur kan och bör samarbetet mellan institution och kulturutövare/konstnär se ut i Sverige och Europa – och hur kan det förbättras? Under detta möte är syftet att skapa dialog mellan kulturinstitutioner och enskilda konstnärer för att skapa bättre förståelse för varandras förutsättningar och uppdrag; att stärka befintliga samarbeten och bereda en plattform för att skapa nya.

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Erik Krikortz (dagens moderator) och Iwona Preis, Intercult.

14.10-14.40 Andreas Ribbung och Pontus Raud, grundare och projektledare för SUPERMARKET 2017 – Stockholm Independent Art Fair, och Alice Maselnikova, projektkoordinator. Supermarket Art Fair – Konstmarknaden och utställningsplatser på konstnärernas villkor i Europa. Supermarket är ingen ”vanlig” konstmässa, utan konstitueras snarare av konstnärernas villkor än den kommersiella marknaden. Alice, Andreas och Pontus kommer berätta hur de använder formatet konstmässa för att möjliggöra en stor internationell utställning och deras erfarenhet av stödformer för konstnärsdrivna utställningsrum i Europa.

14.40-14.45 Kaffepaus.

14.45-15.15 Niklas Hellberg från SMartSe berättar om verksamheten och vad de kan erbjuda konstnärer/kulturutövare som är, eller vill bli, verksamma i Europa.

15.15-15.20 Paus.

15.20-15.50 Kulturrådet berättar vad de vill uppnå med sin befintliga kulturpolitik i Sverige och EU, i förhållande till konstnärernas villkor.

15.50-16.00 Paus.

16.00-16.15 Teaterförbundet berättar om FIA och sitt internationella arbete.

16.15-17.00 Avslutande diskussioner med publiken under ledning av Erik Krikortz (Reko, mm.) institutionsledare: Dritero Kasapi (Kulturhuset/Stadsteatern), Bettina Pehrsson (Marabouparken), Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum) m. fl.

17.00-? Vin och mingel.

Anmäl er här:
https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

 

Det andra mötet:

2) torsdag 27 april kl 14-17 med temat Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Kan kultur skapa förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

14.00-14.10 Introduktion och presentation av dagens tema, paneler och talare. Iwona Preis, Intercult och Jan Rydén (samtalsledare).

14.10-14.40 Jan Rydén pratar om sitt projekt Allborgarrätten (en slags urban form av den mer bekanta ’Allemansrätten’) som rör sig både i en svensk/nordisk tradition och en fransk/europeisk – Le Droit à la ville i Henri Lefebvre’s mening.

14.40-14.45 Paus.

14.45-15.15 Viktoria Nguema och Simon Strömberg från Kulturrådet berättar om regeringssatsningen Äga rum och bidraget Kreativa platser.

15.15-15.20 Paus.

15.20-15.50 Codesign Research Studio visar exemplet ABF-huset och andra arkitektoniska gestaltningar.

15.50-16.00 Paus.

16.00-16.30 Åsa Jungnelius berättar om Residence-In-Nature och Eva Arnqvist om Ett rum med utsikt.

16.30-17.00 Avslutande diskussion med publiken under ledning av Jan Rydén.

17.00-? Vin och mingel.

Anmäl er här:
https://intercult.wufoo.com/forms/r83ydep01mesjq/

Läs mer här:

http://www.intercult.se/accesseuropa/

http://www.supermarketartfair.com

https://aim-production.s3.amazonaws.com/attachments/pressrelease/attachment_swe/21/170112_supermarket_exhibitors.pdf

http://www.kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/Om-Aga-rum/

http://www.kulturradet.se/Kreativa-platser/

http://www.statenskonstrad.se/en/konst/konst-hander

https://janryden.wordpress.com

http://smartse.org

http://www.ettrummedutsikt.net/

http://codesign.se/abf-huset/

                

accesseuropa100px

 

 

 

Välkomna önskar alla vi på INTERCULT!

Plattformsmöten vår 2017

Nu är vårens program för ACCESS EUROPA här! Det kommer anordnas två plattformsmöten, ett om konstnärers villkor i Europa och ett som behandlar vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet. Här kan ni läsa mer om programmet.

Ny folder: The necessity of culture - 2 Audience

Ny folder (pdf) i serien The necessity of culture - 2 Audience av Chris Torch. Texten är på engelska

9 december: Det europeiska projektets framtid - Migration & kultur

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattade nyligen att 45 miljoner människor befinner sig på flykt på jordklotet. Detta är en exceptionell siffra och en exceptionell situation. Hur ska Sverige, Europa och det globala samfundet bemöta detta skeende? I denna kontext har kulturella möten en nyckelroll att spela. Europa Direkt Intercult arrangerar en heldagskonferens som ska ta tag i dessa frågor tillsammans med kulturaktörer, tjänstemän och politiker, kulturorganisationer och kulturinstitutioner

Europa Direkt Intercult & PA Culture inbjuder till seminarium den 9 november om Audience Development

i samarbete med Baltic Sea Region Strategy (EUSBSR) Policy Area Culture (PA Culture) och Europa Direkt Intercult

TRAINING COURSE November 10: An introduction to audience engagement – building relationships with your audience!

Välkommen till en unik och grundläggande kurs i publikutveckling i Stockholm för kulturorganisationer!

Intercult tar emot praktikanter

Vi kommer att ordna två större evenemang under våren 2017 och har plats för en mycket hängiven praktikant under perioden!

Open call for the 11th Arte Laguna Prize

Save the date! 9 dec 2016 Det Europeiska projektets framtid: Migration och kultur

kl. 10-16 på Europahuset, Stockholm. Intercult / Europa Direkt Intercult anordnar i samarbete med Riksteatern en heldagskonferens på temat Migration & Kultur.

Nästa anhalt för CORNERS - Donostia San Sebastian 2016

Moving communities Idea camp Madrid i mars 2017

The Power of Culture - Kultur och externa relationer

Onsdagen den 7 september hade vi ett mycket intressant och givande halvdagsseminarium med fokus på Ryssland, på Intercults kontor på Nytorgsgatan, med efterföljande trevligt mingel. Temat var ”The Power of Culture – kultur i externa relationer”.

Intercult deltar i nytt projekt: Baltic Audience Links

Save the dates: May 29 - June 1 2017 – Cityscapes

Intercult bjuder in till tre dagar av seminarier, diskussioner och fördjupning i ämnet kultur och stadsutveckling. Arbetsnamnet för hela veckan är Cityscapes.

Seminarium 7 september: The power of culture - kultur och externa relationer

Kan kultur förbättra Europas ställning i världen? En ny EU strategi för kultur externa relationer lanserades under våren 2016. Välkommen till seminarium 7 september 13.30-17.00 på Intercult.

The Necessity of Culture - Democracy av Chris Torch

Chris Torch, Intercults grundare och Senior Associate summerar sina erfarenheter och kulturpolitiska visioner i två skrifter med engelsk text: Democracy och Interculture. Den första har nu kommit ut och finns att ladda ner (med engelsk text)

Följ med Intercult till årets kulturhuvudstad San Sebastian / Donostia!

San Sebastian/Donostia, en av världens bästa matstäder med en av världens finaste stadsstränder. I år även Europeisk kulturhuvudstad med ett digert kulturprogram. Följ med Intercult mellan den 27-30 september för två heldagars kulturevenemang inkl lunch, middag och hotell.

Intercult 20 år

Nyheter från plattformen och samarbetspartnern River // Cities

River // Cities har besökt European Culture Forum 19-20 april och tipsar om utställningar i New York, London och Warsawa.

Rapport om ryska kuratorer på residens i Botkyrka

Vad vinner det lokala samhället på ett internationellt konstresidens? Rapport från samtal i köket i Fittja, Stockholm den 4 maj kl 19.00 med konstnärerna Anna Bitkina och Maria Veits från St. Petersburg.

Europeisk studie om Diversity and Culture

A 72-hour online Jam Session open to everybody!

Varför ska konstnärer och kulturarbetare engagera sig i samhällsdebatten och politiken idag? Delta i 72-timmars jamsession online med andra konstnärer och intellektuella från hela Europa 27-29 april!

Välkommen till Professional Preview av SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair 2016

Kl 19–24 onsdag 20 april hålls en Professional Preview av Supermarket där du kan få en förhandsvisning av den konst som ställs ut vid Supermarket - Stockholm Independent Art Fair. Anmäl dig här!

Seminarium: Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör från Severodvinsk i Norra Ryssland

Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör i Severodvinsk i Norra Ryssland den 25 april kl 17.00-19.00

Seminarium: "Att knäcka formeln"- Erasmus+ som verktyg för interkulturell dialog

Kostnadsfritt seminarium onsdag 6 april 2016.

Seminarium: Migration, mångfald och kulturhuvudstäder- efter Corners i Europas kroatiska kittel.

Kostnadsfritt seminarium Fredag 10 juni kl 13.00-17.00 med efterföljande Sommarmingel

Kära medlemmar i Access Europa!!

Kära medlemmar i Access Europa!

Världen är fortfarande lite frusen där utanför fönstret men vi ser redan fram emot våren. En hel del spaningar och funderingar har resulterat i ett programförslag som vi hoppas tilltalar många av er.

Det är det som framför allt är meningen med våra plattformsmöten, att dels ta del av ett intressant tema, dels träffa likasinnade från olika delar av vårt stora land, med kultur och Europa som gemensam nämnare.

Liksom tidigare år erbjuder vi dig och dina kollegor möjlighet att lära er mer om nyttan med internationella samarbeten och få inspiration från andra som redan har erfarenhet av deltagande i internationella projekt.

Du kommer att träffa godkända projektägare och njuta av nätverkande.

Det är ju där det uppstår samarbeten.

Access Europa mötena ska vara ett tillfälle att presentera dina idéer, spegla dem mot andra, få inspiration till nya partnerskap och utveckla de som redan finns i din värld. Vi ska anlita experter som kan leda dig vidare till en lyckad projektutveckling.

Vi delar också som vanligt med oss av våra egna erfarenheter av det internationella projektarbetet.

Programmet är under framtagning och under 2016 kommer särskilt fokus att ligga på publikutveckling. Ett brett begrepp som berör inte bara de av oss som arbetar med klassiskt publikarbete utan oss alla i kultursektorn, med alla våra publiker. Vi närmar oss ämnet från olika synvinklar, alla fyra baserade på pågående internationella projektsamarbeten.

  • hur man genom kulturprojekt når ungdomar eller jobbar med vuxnas allmänna lärande;
  • hur man arbetar med kultur som ett verktyg för utvecklandet av relationer med människor i länder lite längre bort, i vårt fall Ryssland
  • vad har ett gäng på många sätt mycket olika konstnärer åstadkommit för att nå lokalpubliken i ett mångfaldigt land som Kroatien
  • vad ska Corners konstnärer göra för att nå lokalpubliken i den spanska staden Donostia

Så här kommer året att se ut, se nyheterna nedan. Boka gärna i kalendern, jag återkommer med mer detaljerat program lite senare via mail, Intercults nyhetsbrev och Access Europas Facebook grupp. Alla möten är självklart kostnadsfria och vi hoppas att du i stället vill ge oss av din tid.

Iwona Preis

Senior Advisor Intercult

och projektledare Access Europa

 

Utlysning till residens i Amsterdam 1 april - 30 juni 2016

Plattformsmöte med Access Europa och EDI-seminarium på Mångkulturellt centrum

Höstens tredje plattformsmöte för Access Europa, som ägde rum den 12 november, handlade om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Syftet med eftermiddagen var att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner

European Culture Forum i Bryssel med Access Europa

Det är blivit dags att anmäla sig till höstens resa till Bryssel, konferensen European Culture Forum den 26-27 november. Varje år ses drygt 20 AE medlemmar i Bryssel för att delta i konferensens program, träffas i pauserna och tillbringa kvällar med gemensamma diskussioner och god mat.

ACCESS EUROPA Plattformsmöte 3-2015 hos Mångkulturellt centrum

Höstens plattformsmöte arrangeras i samarbete med vår medlem Mångkulturellt Centrum i Botkyrka som forskar, utbildar och jobbar med projekt såväl i närområdet som internationellt. Ett spännande arbete som ger många insikter att dela med sig.  Vi har också bjudit in Ida Burén, som i sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation har intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen?

ACCESS EUROPA Plattformsmöte 2 - 2015 – vi besöker CORNERS Haninge

CORNERS är en interkulturell konstnärlig plattform och ett samarbete mellan konstnärer och kulturinstitutioner från Europas utkanter; Baskien, Nordirland, Balkan, Ukraina, England, Polen och Sverige. Haninge är först ut den 4-17 maj i CORNERS treåriga Europaturné. Projektet bygger på att konstnärer möter och arbetar tillsammans med boende i Haninge. Arbetet kommer att resultera i utställningar och performance på olika platser i Haninge.

ACCESS EUROPA Plattformsmöte 1- 2015 – besök hos Cirkus Cirkör

”Samtalen borde vara intressanta för alla som jobbar med kultur men även för administratörer och t.ex. kommuner, då Cirkör har en stor del av verksamheten kopplad till sina kommunala samarbeten och uppdrag. Sedan är det alltid trevligt att prata, hänga och umgås med likasinnade. (…) Alla parter kommer att vara på plats, och även vår ekonomichef, projektledare, många artister som deltagit i aktiviteter och Anders som VD, så man ska kunna prata om allt möjligt under minglet också.”
 Säger Amy Fee, producent på Cirkus Cirkör och en erfaren EU-projektledare med tidigare erfarenhet från bland annat Dansens Hus i Stockholm.

Anmäl dig till plattformsmöte II - 2015 7 maj kl 13:00-17:00

Anmäl dig till plattformsmöte 1 – 2015 26 mars 13.00–22.00

Iwona Preis till The Baltic House Project Preparatory Meeting i Gdansk

Iwona Preis till konferensen Priority Culture i Tallinn – 13-14 november

ACCESS EUROPA – Inbjudan till plattformsmöte och seminarium om Kreativa Europa och andra möjligheter att söka kulturprojekt!

Anmäl dig till plattformsmöte 19 november 13.30–16.30

Iwona Preis till Dalsland för att presentera ACCESS EUROPA

ACCESS EUROPA – öppen nätverksträff i Göteborg under Bokmässan 25–26 september 2014 – program

Anmäl dig till nätverksträffen 25–26 september

Gästföreläsare till ACCESS EUROPAS plattformsmöte 22 maj: Niels Righolt – en av nordens ledande experter inom publikutveckling

Niels Righolt från danska Center for Kunst & Interkultur är en av Nordens ledande experter inom publikutveckling och vidgat deltagande. Han var tidigare chef på Dunkers Kulturhus och arbetar på internationell nivå bland annat genom EU-projektet Platform for Intercultural Europe. Niels Righolt har sin bakgrund inom litteratur, modern kultur och kommunikation.

ACCESS EUROPA – plattformsmöte 22 maj 2014 – program

Anmäl dig till medlemsmötet 22 maj

Prova-på-anmälan till medlemsmötet 22 maj - för dig som ännu inte är medlem

Gdansk-konferens visar ett brett samhällsperspektiv – Reflektioner av Maria Stålhammar

The Rivers of Opportunities-meeting in Gdansk – A personal review, by Tomas Dahlberg

ACCESS EUROPAS plattformsmöte gästas av expert på Kreativa Europa!

Ta tillfället i akt – förbered din ansökan till Kreativa Europa. Årets första ACCESS EUROPA-möte äger rum på Intercult fredagen den 7 mars. Temat för mötet är programmet Kreativa Europa och vi har bjudit in en erkänd expert inom området, Bénédicte De Brouwer. Bénédicte arbetar som rådgivare på Point Contact Culture Wallonie-Bruxelles och har också varit engagerad i förberedelser för antagandet av Kreativa Europa i EU.

ACCESS EUROPA – medlemsmöte 7 mars – program

Anmäl dig till medlemsmötet 7 mars

Prova-på-anmälan till medlemsmötet 7 mars - för dig som ännu inte är medlem

Anmälan fortfarande öppen till ACCESS EUROPA plattformsmöte 21 november 2013

Programmet för dagen är spikat och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets sista plattformsmöte!

Varför deltar inte politikerna?

Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen Region Västerbotten, var en av få politiker som deltog i European Culture Forum. Vi ville veta hur det kommer sig och ställde därför några frågor till henne: Vad tar du med dig hem från Forumet? Vetskapen om vilka kulturfrågor som nu är viktiga inom EU – exempelvis att "hela Europa" pratar om hur vi ska hitta relevanta sätt att mäta kulturen på vilka finansieringsformer som finns och relationen till publiken/medborgarna. Jag tar med mig nya kontakter – både svenska namn och namn från andra länder. Upptäckte även två personer som jag gärna skulle se kom till Västerbotten och höll föreläsningar;

Stort intresse från våra ACCESS EUROPA-medlemmar att åka till European Culture Forum 4–6/11 – årets största kulturkonferens

Som en del av medlemserbjudandet i vår plattform ACCESS EUROPA ingår att vi är värdar för en studieresa till Bryssel. För andra året i rad lägger vi den resan i samband med kommissionens stora konferens European Culture Forum som förväntas samla ca 1200 personer.

ACCESS EUROPA – årets fjärde plattformsmöte 21 november

Det har blivit dags för årets sista plattformsmöte som hålls på Intercult kl.14.00–17.00. Det är dagen innan kulturkonferensen Det Europeiska projektets framtid som vi hoppas att så många som möjligt kommer att delta i!

Programmet för plattformsmötet i Halland 26/9

Den 26 september träffas ACCESS EUROPA i Halmstad hos vår medlem Daniel Borgman, Region Halland. Plattformsmötet tar del av regionens kulturstrategier och exempel på initiativ som tillåter mötesdeltagare från hela Sverige att se möjligheter till samarbeten på kulturfältet med Hallandregionens kulturaktörer.

AE-medlemmen Marianne Eriksson berättar om internationella strategier och aktuella projekt

I en serie intervjuer presenterar vi ACCESS EUROPA-medlemmar och deras internationella arbete. Plattformen ACCESS EUROPA är till för hela kultursektorn och vi kommer möta exempel från olika konstnärliga branscher. Först ut är Dans i Värmlands verksamhetsledare Marianne Eriksson.

Save the dates! Höstens program

Läs om ACCESS EUROPAS senaste medlemsmöte!

Vi fick besök av generalsekreteraren för det europeiska nätverket Culture Action Europe: Luca Bergamo. Mötet leddes av Chris Torch som är styrelsemedlem i CAE och som följer nätverkets kulturpolitiska arbete de senaste åren.

Läs programmet för ACCESS EUROPAS möte den 14 mars

ACCESS EUROPA plattformsmöte hålls torsdagen den 14 mars, kl 13.00-16.00 på Europahuset i Stockholm. Läs programmet här.

Sista chansen att anmäla sig till nästa plattformsmöte!

Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 14 mars, kl 13.00-16.00, på Europahuset i Stockholm. Läs programmet och anmäl dig här.

Slutsatser klara för "European Audiences: 2020 and beyond"

Nu finns en utvärdering klar för "European Audiences: 2020 and beyond" - konferensen som besöktes i samband med ACCESS EUROPAS resa till Bryssel den 16-17 oktober 2012

Forma vårens medlemsmöten

Vi tackar våra medlemmar för första året med Access Europa!

Intervju med en av ACCESS EUROPAs deltagare på studiebesök i Bryssel

Läs en intervju med Sara J:son Lindmark som leder projektet Designlabland. 16-17 oktober 2012 deltog hon i konferensen: European Audiences: 2020 and beyond.

DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID - DEL II hölls den 6 dec 2012

- en konferens om kulturens roll i demokratiutveckling och för samarbete över gränser.

Höstens medlemsresa: European Audiences: 2020 and beyond, i Bryssel

Läs mer om Access Europas medlemsresa till Bryssel 15-17 oktober.

Anmäl dig till konferensen den 6 december!

Access Europas tredje plattformsmöte kommer att äga rum den 5 december 2012 på Europahuset kl.12.30 -16.00. Dagen efter hålls Det Europeiska Projektets Framtid - Del II - en debattkonferens om kultursektorns roll och hur vi kan samarbeta över gränserna; sektoriellt, nationellt, politiskt i det framtida Kreativa Europa. Konferensen arrangeras av Europa Direkt Intercult och Riksteatern den 6 december 2012 på Europahuset.

Tidigare möten: Andra plattformsmötet på Europahuset, 4 okt, 2012

Plattformsmöte 2 hölls den 4 oktober på Europahuset i Stockholm. Här kan du läsa mer och ta del av programmet.

Tidigare möten: Första plattformsmötet på Medelhavsmuseet, 31 maj, 2012

Det första plattformsmötet gick av stapeln med nästa 60 medlemmar och prova-påare på plats på Medelhavsmuseet. Mötet samlade en spännande blandning kulturaktörer...

Programmet för första plattformsmötet

Access Europa hade ett första plattformsmöte och seminarium i Stockholm den 31 maj 2012.

Prova på-erbjudande!

Sista dag för erbjudandet var den 21 maj, 2012. Prova-på platserna blev fulltecknade.

About ACCESS EUROPA and partner requests

Looking for project partners based in Sweden? ACCESS EUROPA is a new platform created by Intercult for the Swedish cultural sector with the aim to increase its members' activities in Europe. We pass on requests for new partners to members on a regular basis.

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV