Access Europa

Det finns alltid en efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt. Ökad kompetens som effekt av erfarenhetsutbyte mellan kulturaktörer är en av grundpelarna för att nå framgång på den europeiska arenan. För att möta behovet erbjuder Intercult sedan 2012 en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter: en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte med tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning. Med andra ord: Access till Europa. 

Plattformen Access Europa är en plattform för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt.

För att lyckas bredda kunskapen om Access Europa hos den svenska kultursektorn behöver vi skapa förutsättningar för olika aktörer att höja sin kompetens när det gäller samarbete och finansiering via EU eller andra internationella stödformer.

Dessutom att ge kunskaper om möjligheter att använda EU’s strukturer som berör kultursektorn i Sverige. Med rätt kompetens kan kulturaktörer och kulturskapare bidra till att skapa mer finansiering och effektivare arbetssätt för att bidra till utveckling av kulturen och kulturutbudet i Sverige.

Access Europa ger medlemmarna möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU’s kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Access Europa kan visa  hur vi på bästa sätt kan använda EU’s strukturer som berör kultursektorn. Genom denna kompetensutveckling ökar vi möjligheterna för  kultursektorns organisationer att hitta nya arbets- och finansieringsformer och samtidigt förbättra kulturutbudet till besökarna. På så vis medverkar vi även till att skapa långsiktiga och hållbara värden, tillväxt och verksamhetsutveckling.

För vem?

Access Europa är till för det breda fältet av kulturaktörer, intresserade av kompetensutveckling på hemmaplan som leder vidare ut i Europa och världen. Plattformen ska också länka samman aktörer som kan komplettera och skapa värde för varandra.

Access Europa erbjuder en kontaktyta för alla typer av verksamheter. Föreningar, institutioner, myndigheter, företag och frilansare är välkomna som medlemmar och deltagare i plattformens aktiviteter. För individuella medlemmar kan plattformen dessutom erbjuda ett starkt nationellt nätverk för kontaktskapande.

MANIFEST
BLI MEDLEM
MEDLEMMAR
FAQ
KONTAKT