Hitta rätt i djungeln av projekt- och verksamhetsstöd!

Vill du ansöka om stöd för ditt nästa kulturprojekt? Här har vi samlat några av de stödprogram som finns för dig som söker stöd för ditt nästa internationella eller nationella projekt. Vi har även publicerat viktig information om stöd-programmens loggor och guidelines.

Loggor och Guidelines – en viktig del!
Organisationer som tar del av EU-stöd är skyldiga till att kommunicera EU och dess stödprogram. Organisationer behöver vidkänna de stöd som mottagits från EU’s olika stödprogram i allt kommunikationsmaterial som kommuniceras från projektet. Ta del av vad som gäller för Erasmus+, Kreativa Europa, Europe for Citizens och Intra-Africa här.

Detta gäller även nationella stöd. Har du erhållit stöd via Kulturrådet, Stockholm stad eller Stockholm länslandsting hittar du respektive varumärkesmanual här:

Har du erhållit stöd från annan stad, län eller region? Hittar mer information på respektive hemsida.

Kreativa Europa
Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik. Kreativa Europa har en budget på 2,44 miljarder euro för programperioden 2021-2027. Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt kulturarv.

Kreativa Europa ger stöd till europeiska samarbetsprojekt som består av minst tre organisationer baserade i minst tre olika länder länder som deltar i Kreativa Europa. Läs mer här.

Inom sektorsprogrammen nedan finns intressanta stödmöjligheter för aktörer verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna. Alla program som listas här löper under åren 2021-2027, precis som Kreativa Europa.

IETM Fund Finder
IETM har tagit fram en fund finder – en guide där de samlat möjligheter för finansiering för konst och kultur i Europa utanför Kreativa Europa Programmet.

On the Move
On the move är en guide för finansiering för verksamma konstnärer och kreatörer i Europa – och riktar sig till aktörer från Sverige.

Erasmus+
Erasmus + är EU-kommissionens program för utbildning, ungdom och sport. Programmet har fokus på följande delar:

Mobilitet (kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten)

Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt)

Stöd för policyförändring (verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå)

Kulturaktörer kan ansöka om stöd inom samtliga av dessa områden.

Läs mer om Erasmus + på EACEA:s webbplats

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Europa för medborgarna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är nationell kontaktpunkt för programmet Europa för medborgarna. Programmet ger stöd till aktiviteter och organisationer som främjar ett aktivt europeiskt medborgarskap. Programmet består av två delprogram:

Europeiskt ihågkommande
Bidraget ska främja reflektion om EU:s moderna historia och diskutera lärdomar för framtiden

Ungas delaktighet i demokratin
Bidraget ska uppmuntra medborgare till att engagera sig i frågor som rör det europeiska medborgarskapet och utformningen av EU:s demokratipolitik. Programområdet innehåller tre olika åtgärder: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.

Universitets- och högskolerådet (UHR)
UHR ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus+, vilket inkluderar en mängd olika stöd. Bland annat kompetensutveckling, informellt lärande, vuxenutbildning och volontärarbete.

Läs mer om programmet på EACEA:s webbplats.

HORISONT EUROPA
Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på 95,5 miljarder euro.

SpetskompetensExcellent Science
Ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Inom Spetskompetens finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur. Forskare får möjlighet att samarbeta och dela idéer över EU-ländernas gränser för att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.

Industriellt ledarskap – Industrial leadership
Ska göra Europa mer attraktivt för investeringar inom forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bland annat ske genom riskkapital, stöd till innovationer i små och medelstora företag, och genom satsningar på Key Enabling Technologies och avancerad tillverkning och bearbetning.

Innovativa Europa
Den tredje pelaren har som uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation. Europeiska Innovationsrådet EIC erbjuder stöd till banbrytande och marknadsskapande med spridningspotential som är för ekonomiskt riskabel för privata investerare.

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, är kontaktpunkt i Sverige för Horisont 2020. Läs mer på deras hemsida.

COSME
COSME är EU:s konkurrenskraftsprogram som bland annat ger stöd till små och medelstora företag och åtgärder som skapar ett företagsvänligt klimat. Den största delen av programmet syftar till att underlätta tillgången till finansiering för små- och medelstora företag.

COSME syftar även till att skapa ett gynnsamt företagsklimat inom EU, underlätta tillgången till marknader inom och utanför EU, samt främja entreprenörskap genom till exempel stöd till unga entreprenörer. Det finns intressanta möjligheter för kulturella och kreativa företag att söka stöd inom programmet.

Tillväxtverket, som ligger under Näringsdepartementet är nationell kontaktpunkt för programmet. Läs mer på deras hemsida.

Läs mer om COSME på EU-kommissionens webbplats.

Svenska Kulturrådet
Det svenska kulturrådet arbetar direkt under Kulturdepartementet. Den syftar till att bidra till utveckling och tillgänglighet av kultur. Samtidigt har rådet en politisk prägel genom att följa upp och implementera Regeringens kulturmål. Rådet tillhandahåller ungefär 2,3 miljarder svenska kronor att fördela genom olika bidrag. Kultursamverkansmodellen får ungefär 1,2 miljarder kronor av dessa.

Norska Kulturrådet
Det norska kulturrådet är driven under Norges Kulturdepartement. Den ska se till att forskning och utveckling inom kultur och konst tillämpas, samtidigt som rådet verkar för tillgänglighet och stöd till kultur, både genom publik och kulturaktörer. Det norska kulturrådet förvaltar själv ett flertal olika fonder som är inriktade på viss typ av konstform. En intressant fond är Norsk-isländsk kulturfond som bygger på att skapa fler kulturella förbindelser mellan Norge och Island genom interkulturellt utbyte. Läs mer här.

Danmark
Den danska modellen innebär att kultur drivs på lokalnivå, helst inom regioner och kommuner. Det finns dock Statens konstfond som ger ut bidrag för olika kulturaktörer. Politiken i det här fallet styr i stort sätt vilka typer avbidrag som skall finnas och de olika budgetramarna, det är också därför som det finns ett flertal olika bidrag att söka som är väldigt specifika i sina utförande (t.ex finns det bidrag till klassisk musik och ett annat till modern musik, ett annat om kapacitetsutveckling och publikutveckling inom just musik).

Nordisk Kulturfond
Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan vars uppgift är att stödja kultursamarbete mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. För fonden är ett projekt ”nordiskt” om minst tre nordiska länder eller självstyrande områden ingår. Projekten ska ge ett nordiskt mervärde. Fonden beviljar bidrag inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och amatörer. Bidrag kan sökas av enskilda personer, föreningar/nätverk, organisationer, samt privata och offentliga institutioner. Fonden fördelar omkring 5 miljoner danska kronor per år.

Nordiska Ministerrådet
Kulturkontakt Nord är Nordiska Ministerrådets nya kontaktkontor för det nordiska kultursamarbetet. Institutionen finnsi Helsingfors från och med 2007 och ansvara för administrationen av programmen. Samtidigt har tre nya program lanserats: Mobilitets- och residensprogram, Nordisk Computerspilprogram och Program för konst- och kultursamarbete

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fonden har som syfte att främja vänskaps- och kulturförbindelserna mellan de båda länderna och folken genom stöd för verksamhet och initiativ som främjar kännedomen om och ökade kontakter mellan de två folkens kultur- och samhällsliv.

Fonden for Dansk-Svenskt Samarbete
Fonden syftar till ökad förståelse mellan Danmark och Sverige på kultur- och andra områden. Stöd ges för dem som arbetar med att väcka intresse för danskt arbete och kultur i Sverige och vice versa.

Svensk-danska kulturfonden
Fondens vill främja svensk-danskt kulturellt samarbete. Fondstyrelsen utser årligen mottagare av ett särskilt kulturpris. Detta kan inte sökas.

Svensk-norska samarbetsfonden
Svensk-norska samarbetsfonden skall främja svensk-norskt samarbete och verka för utbyte av information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-isländska samarbetsfonden främjar svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden.

Letterstedtska föreningen
Föreningens fokus är att stärka samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom industri, vetenskap och konst.

Norsk-Isländsk Kultursamarbeid
Ett initiativ av Norge och Island med syfte att öka konstutbyte mellan länderna.

Europeiska socialfonden
I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (även kallade ESI-fonder). De fyra fonderna används för att finansiera olika program som ska stimulera tillväxt och minska ekonomiska och sociala skillnader inom Europa. Under åren 2014–2020 medverkar Sverige i 26 program som finansieras av ESI-fonderna.

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Tillväxtverket är ansvarig myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen och Interreg 2014-2020.
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för Landsbygdsprogrammet 2014 2020.
 • Europeiska havs- och fiskerifonden
  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

De fyra fonderna innehåller 26 olika program varav flera är relevanta för kulturaktörer. Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har en gemensam webbplats, www.eufonder.se där du kan läsa mer om de fyra strukturfonderna.

Våren 2016 lanserades ”Klokboken” som handlar om hur kulturaktörer kan söka stöd för projekt inom ramen för ESI-fonderna. Läs Klokboken här.

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Vi arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling. Under Svenska Institutet finns Creative Force som är ett biståndsprogram med två olika typer av bidrag:

 • Såddfinansiering för att göra exempelvis en planeringsresa eller ett pilotprojekt. Du och din internationella partner kan ansöka om upp till 100 000 SEK för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader.
 • Samarbetsprojekt är större projekt med en kreativ kunskapsöverföring och hållbara mål. Vi ser gärna att du söker samarbetsprojekt när du redan har haft ett såddprojekt. Du och din partner kan söka upp till 500 000 per tolvmånadersperiod och du kan söka för max 24 månader, dvs max 1 miljon kronor.

Svenska institutet ger också stöd för projektinitiering i Östersjöregionen för att stärka samarbeten mellan länderna i området. Projekten ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ansökningsbeloppen är mellan 100 000 till 500 000 kr och ett projekt ska pågå längst 18 månader. Ansökningarna öppnar i november. Läs mer om projektinitiering här.

European Cultural Foundation (ECF)  arbetar och förespråkar ett levande, engagerat och kulturellt rotat civilsamhälle i Europa. ECF stöttar kulturarbetare och kreatörer över hela Europa genom stöd, utbyten, plattformar och inkubator program. ECF erbjuder fyra olika stödformer:

 • The Research and Development Grant (The R&D Grant)
  R&D stödet ger pengar till pilotprojekt som syftar till att utforska nya koncept. Under 2018 har R&D utlyst ett stöd: Courageous Citizens: Research & Development Grants 2018 vilket var ett utvecklings- och forskningsstöd för projekt som aktivt jobbar med jämställdhet och förändring på lokal, regional eller europeisk nivå.
 • Tandem
  Programmet Tandem stödjer experimentella och internationella kultursamarbeten mellan aktörer i Europa och övriga världen. Syftet är att skapa starka internationella nätverk inom kultursektorn i olika delar av världen.
 • STEP travel grants
  Resebidrag för kreativa frilansare i Europa.
 • FundAction
  Hos FundAction kan du söka för projekt med social transformation. Kulturarbetare kan bli medlemmar FundAction och mötas digitalt och på fysiska möten och FundAction har en egen plattform för gruppdiskussioner och kunskapsutbyte.