Bridging Digital2023-09-16T20:29:41+00:00

Bridging Digital är ett europeiskt samarbete i ett Erasmus + projekt som fokuserar på innovativa metoder för att höja den digitala kompetensen i den kreativa sektorn och inom informell utbildning. Partnerskapet består av fyra organisationer från Grekland, Polen, Skottland och Sverige.

Det övergripande målet är att skapa en korsbefruktning mellan den kreativa, den pedagogiska och den tekniska sektorn. Projektet är en kombination av att lära sig digitala tekniker samt undersöka och skapa nya konstnärliga format där digitala tekniker kommer att vara en integrerad del av konstverket.

Kulturprojekt har en viktig roll med att skapa informellt lärande, särskilt i en tid då konstnärer och kulturarbetare måste anpassa sig till nya krav för att producera föreställningar, scenevenemang etc. i ett annat format, som inte lärts ut på konstskolor och inte använts i det dagliga arbetet innan
pandemin satte sina begränsningar på kultur-utövandet.

Pandemin har påverkat nästan alla aspekter av det dagliga livet, inklusive den direkta kontakten mellan artister och publik i liveframträdanden. Nedläggningar och uppehåll av konstnärliga evenemang har orsakat en stor kris för kultursektorn med än mer osäker försörjning för konstnärer och kulturarbetare.

Samtidigt saknar den kreativa sektorn såväl som en majoritet av människor kunskap om hur man använder digitala verktyg på ett mer kreativt sätt, både för undervisning och för att skapa digitala konstformer som är mer interaktiva och engagerande för publiken. Inom Bridging Digital kommer organisationer från kultursektorn att samarbeta med konstnärer, multimedia-experter och lärare inom vuxenutbildning för att skapa en ny metod för användning av multimedia och digital teknik för att skapa nya konstformer.

Denna metod kommer att tillämpas i folkbildning för att utveckla grundläggande kunskaper om hur man använder digitala verktyg i undervisning inom kreativa områden. För den kreativa sektorn skapas ett mervärde i att lära sig och öva sig på att skapa, streama och distribuera föreställningar och därigenom hitta ny publik och även skapa en större interaktivitet, oberoende av den fysiska scenen.

media, social, facebook, applications icon  Bridging Digital på Facebook

Intercult (Lead partner)

är en oberoende kreativ produktions- och utbildningsorganisation baserad i Stockholm, Sverige. Intercult har arbetat sedan 1996 och initierar och leder samverkande kulturprojekt och nätverk och utbildar kulturorganisationer i ämnet kulturplanering, publikutveckling och internationella samarbeten. Vi är ett nav för internationell expertis för svenska kulturaktörer. Visionen är att synliggöra kulturens roll som förändringsagent för mänsklig- och samhällelig utveckling. Att lyfta fram internationell och interkulturell kompetens. Att länka kulturinstitutioner och organisationer till projekt i samarbete med europeiska organisationer. Att skapa Access till Europa, för oss och för er.

City Culture Institute (Instytut Kultury Miejskiej)

City Culture Institute (CCI) är en kommunal kulturinstitution med säte i Gdańsk, Polen. Vårt uppdrag är att förstärka kulturens roll i staden och stimulera aktivt deltagande i kultur. Syftet med CCI:s aktiviteter är att stärka och länka kulturella nätverk med olika områden i invånarnas liv. Vi skapar projekt för medborgarna, vi forskar om kulturämnen och stöder kultursektorn i Gdansk. Vi agerar för medborgarna men också med medborgare i olika distrikt i Gdansk. Vi är en öppen institution som alla kan delta i närsomhelst: med ett brett utbud av temaföreläsningar, filmer och workshops (som handlar om staden, stadskultur, arkitektur, stadsplanering, historia och identitet i Gdansk) eller så kan du föreslå och förverkliga ditt eget projekt inom ramen för ”openCCI” -programmet. Vi arrangerar festivaler i det offentliga rummet, stadsinterventioner, aktiviteter och alternativa promenader med lokala guider.

Fablevision

Fablevision fungerar som ett socialt företag inom kultursektorn: en ideell organisation med en social verksamhet i form av systerorganisationen (www.fablevisionstudios.co.uk) som tillhandahåller lärande för långtidsarbetslösa / utsatta personer som vill arbeta med multimedia. Verksamheten utvecklar konstnärliga aktiviteter och interventioner inom olika samhällsområden lokalt i syfte att påverka nationella och internationella politikområden från social- och samhällelig utveckling till fysisk förnyelse av platser. Som socialt företag tillhandahålls en lärlingsmodell med arbetslivserfarenhet, läroprogram och praktikplatser som ger kontrakt med offentliga, privata och sociala företagssektorer samtidigt som de tillhandahåller tjänster (film / multimedia) till
verksamheterna.

Nu under vårt 37: e år har Fablevision verkat i samhället för att omvända de berättelser vi berättar för varandra till kreativ samhällskulturell utveckling. Med konstnärer och kreativa, engagerade, och deltagande metoder i centrum har det banbrytande arbetet sträckt sig över mer än tre decennier och banat väg och spridit kunskap genom samarbeten med andra aktörer

Hellenic Association of Adult Education

Hellenic Adult Education Association är ett vetenskapligt ideellt nätverk av vuxenutbildare, utbildare och forskare från hela Grekland. HAEA grundades 2004 och har en anställd, men drar nytta av frivilliga insatser från medlemmarna och styrelseledamöterna, liksom medlemmarna i redaktionskommittén för HAEAs tidskrift ”Vuxenutbildning”. Genom åren har HAEA blivit en erkänd och mycket aktiv praxis inom vuxenutbildning och forskning inom det grekiska och internationella området. HAEAs vision är att förbättra social, organisatorisk och mänsklig potential genom vuxenutbildning.

I projektet vill vi experimentera med nya processer för utbildning av lärare och artister i digital produktion och digital spridning av olika konstformer. Resultaten av aktiviteterna kommer att sammanställas med en samling case-studier i en lättillgänglig handbok.

Varje deltagande land har valt ett område inom konst, kultur och vuxen/ informell utbildning. Vårt projekt för samman dessa kompetensområden för att dela och lära av varandra.

Projektdeltagarna får lära sig hur man tekniskt och konkret använder olika digitala verktyg som kan stödja konstnärlig och pedagogisk praxis.

Aktiviteterna utgör tillsammans en ”verktygslåda” med praktiskt lärande och verkliga exempel på produktion och sändning vid skärningspunkten mellan konst, vuxenutbildning och digital teknik som kommer att vara tillgänglig och relevant för både lärare och konstnärer.

Deltagare till projektet kommer att sökas bland artister och konstnärer inom olika sektorer å ena sidan och bland lärare inom informell och vuxenutbildning å andra. Att utbilda både utbildare och artister öppnar möjligheter för att skapa nya arbetsområden eftersom den digitala världen redan är bekant för en ny generation yngre människor och publiken är också har ökade önskemål om bland annat mer interaktivitet.

Deltagarna inom konst/artistområdet kommer att få kunskap och erfarenhet genom ”learning by doing” med att experimentera med digital live produktions olika delar som att planera, marknadsföra och vara värd för konstnärliga produkter. Lärarnas / utbildarnas behov tillgodoses genom deltagande och vidareföring av kunskaperna.

Vuxenutbildarnas kompetenser kommer att utvecklas för att skapa kursmaterial och undervisa om användning av digitala verktyg i konstnärlig produktion och sändning.

Till toppen