Alla kulturarbetare i Europa nås inte av de finansiella stödinsatser som införts, då de inte förmår uppfylla de kvalifikationer som krävs. I syfte att nå ut till fler arbetare inom kultursektorn har parlamentets kulturutskott har föreslagit EU en ytterligare finansiell stödinsats, med utgångspunkt i programmet Kreativa Europa. Dessutom föreslås utvecklandet av ett finansiellt instrument under Europeiska investeringsfonden och en större insats på EU-nivå. Denna stödinsats ska gå ut på att utforma anpassningsbara stöd till kulturarbetare tills krisen är över och kulturlivet har börjat stabiliseras igen.

Läs hela artikeln på Europaparlamentets hemsida!

”Stöd till EU:s kultursektor under covid-19”: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200423STO77704/stod-till-eu-s-kultursektor-under-covid-19