Under våren arbetade 4 organisationer med att utforska hur man kan lära ut olika Digitala verktyg till de som är verksamma inom kultur och informell utbildning. Det har varit en lärorik resa där bibliotekarier i Polen har fått lära sig sända podcasts för att öka intresset för böcker, där svenska skådespelare har fått spela in teaterscener i Virtual Reality, där mediastudenter i Skottland har väckt liv i sin historia med projektioner på gamla ruiner och där lärare i vuxenutbildning skapat filmade livsberättelser tillsammans med aktörer och seniorer på ett äldreboende. Vi har studerat lärprocesserna och insett hur de som arbetar inom den kulturella sektorn kan nå ut till sina målgrupper och bli mer tillgängliga. Samtidigt har vi sett hur digitala verktyg också kan bidra till det kreativa i de konstnärliga skapandeproceslerna.

I denna Online publikation Bridging digital -Case studies portfolio sammanfattar vi en del av resultaten!

Disclaimer 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”