Ta del Sveriges Riksdags fakta-PM där du kan läsa mer om EU-kommissionens programförslag för Kreativa Europa. Sammanfattningen av förslaget är:

”Kommissionen presenterade den 30 maj ett förslag till inrättande av programmet Kreativa Europa för perioden 2021–2027, som en del av förslaget till EU:s fleråriga budgetram för den perioden. Förslaget bygger vidare på och använder sig av strukturerna för det nuvarande programmet Kreativa Europa 2014–2020,med programområdena Kultur respektive Media samt ett sektorsövergripande programområde. Kommissionen föreslår att finansieringsramen för genomförandet av programmet ”Kreativa Europa” under perioden 1 januari 2021–31 december 2027 ska uppgå till 1,85 miljarder euro. Regeringen välkomnar att kommissionen föreslår att programmet Kreativa Europa föreslås finnas kvar som ett självständigt program även under budgetperioden 2021–2027 och att EU även i fortsättningen ska främja europeiskt samarbete om kulturell och språklig mångfald och kulturarv, öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn, samt stärka de internationella förbindelserna på kulturområdet.”

Ta del av förslaget i sin helhet här!