Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål (sustainable development goals, SDG:s). Målsättningen är att nå en hållbar värld med fred och frihet. Målen består bland annat av: ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, utbildning för alla samt att bekämpa klimatförändringarna. FN:s medlemsländer enades om målen under 2015.

När FN förhandlade kring agendan för hållbar utvecklingen växte kampanjen ”Culture 2030 Goal Campaign” fram, med viljan att kultur tydligare skulle inkluderas i målen. Nio internationella nätverk gick med, dessa är: Arterial Network, Culture Action Europe, ICOMOS, IFACCA, IFCCD, IFLA, IMC, Latin American Network of Arts for Social Transformation, UCLG. Hur framställs kulturen i målen i Agenda 2030? Detta undersöks genom rapporten ”Culture in the Implementation of the 2030 Agenda.” Från rapporten framgår det att kulturens roll i målen inte är tillräcklig och att den kulturella dimensionen av hållbar utveckling ligger efter, jämfört med andra dimensioner, så som t.ex. ekonomiska.

Kulturen måste ha en plats bland målen då kulturell kunskap och kulturella resurser kan spela stor roll vad gäller att möjliggöra hållbar utveckling inom bland annat främjande av hållbar turism. Dessutom förmedlar kulturen olika former av uttryck, kreativitet och identitetsskapande, alla vilka är direkt kopplade till mänsklig värdighet och ”människo-inriktad” hållbar utveckling. Integrationen av kulturell och konstnärlig kunskap kan också utgöra en del av en inkluderande utbildning (kopplat till målet om utbildning). Att bevara och beskydda kulturarv har dessutom en direkt koppling till målet om hållbara städer och samhällen. I 17:e målet (genomförande och globalt partnerskap), har kulturen en stor betydelse vad gäller främjande av internationella och interkulturella samarbeten. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), ett av de nio nätverk som ingår i kampanjen, har lagt stor vikt på Agenda 2030 genom att lägga fram bibliotekens betydelse. Människor och samhällen kan dra nytta av biblioteken dels genom att ha möjlighet att ta del av rätt kunskap och information, och dels av främjandet av läsning och lärande vilket i sin tur kan bidra till forskning och innovation.

Slutligen i rapporten föreslås det att kultursektorer i högre grad ska försöka stärka sina egna ansträngningar för att integreras i målen. Samtalet om kulturens betydelse behöver breddas. Vidare föreslås alltmer samarbete på både lokal, national, regional och global nivå för att stärka kunskapen om kulturen i målen, genom myndigheter, samhällen och ideella organisationer.

Ta del av rapporten i sin helhet här (PDF-format).

Mer information om Agenda2030 och de globala målen för hållbar utveckling här.