I regleringsbreven för 2020 vill Regeringen stärka villkoren för verksamma inom kultursektorn. Bland annat framkommer det av myndigheternas uppdrag att statens kulturråd ska göra en översyn av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor, Universitetskanslerämbetet ska utvärdera arbete med breddad rekrytering och Konstnärsnämnden får i uppdrag att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer. Utöver regleringsbreven ska biblioteksersättningen höjas med 5,7 Mkr 2020 och 3,8 Mkr 2021.

Människor som arbetar med kultur måste kunna göra det under rimliga villkor. Bra villkor är en förutsättning för att fler ska ha möjlighet att arbeta med kreativa yrken och för att kulturen ska fortsätta utvecklas fritt i hela landet. Nu tar regeringen ett viktigt första steg på den resan” – kulturminister Amanda Lind.

Läs mer via Regeringens hemsida HÄR.