Tillträdande ordförande för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, har under rubriken ”En ambitiösare union” presenterat sex övergripande prioriteringar, vilka de politiska riktlinjerna för hennes vision av den nya kommissionen kommer att bygga på. Nedan sammanfattas några av de punkter och mål som tas upp under de sex prioriteringarna:

  • En europeisk grön giv

Den första punkten handlar om att Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen. Mer åtgärder mot klimatförändringar, mer investering inom forskning, innovation, och en omformning av ekonomi. Mer inspiration ska tas från unga människor. EU ska vara klimatneutralt till år 2050. Hon vill ha ambitiösare mål vad gäller minskningen av koldioxidutsläpp. Utsläppshandelssystemet ska omfatta även sjöfartssektorn, trafiken och byggindustrin. Hon föreslår ett införande av gränsskatt för koldioxid. Det föreslås även en ny industriell strategi för att kunna bidra till denna förändring. Utsläppen inom EU ska minskas med 50% till år 2030 och detta ska bli möjligt genom internationella förhandlingar. Senast 2021 ska en plan läggas fram. Även en strategi för biologisk mångfald ska läggas fram för 2030, som ska handla om att skydda Europas miljö, sjöar, naturresurser osv. Stöd till jordbrukare ska ökas för mer hållbara livsmedel. Mer investering i landsbygden. En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin ska läggas fram och fokus ska ligga på hållbar resursanvändning.

  • En ekonomi för människor

Den andra prioriteringen handlar om att stärka marknadsekonomin, stärka små och medelstora företag. Införa en offentlig-privat fond specialiserad på börsintroduktion av små och medelstora företag. Eurons internationella roll ska stärkas. Europaparlamentet ska få en starkare röst när det gäller den ekonomiska styrningen av unionen. En handlingsplan ska införas för att fullständigt genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Ett rättsligt instrument vad gäller kontroll av minimilöner. Arbetsvillkoren ska förbättras för anställda inom digitala plattformar. System ska föreslås för arbetslöshetsersättning. Ambitionen vad gäller bekämpning av fattigdom ska höjas. En europeisk barngaranti ska garantera att barn har rätt till hälso- och sjukvård samt utbildning. Dessutom en Europeisk plan för cancerbekämpning. Mycket mer fokus på jämlikhet. Införa ny lagstiftning mot diskriminering samt ny EU-strategi för jämställdhet. Planen är ett helt jämställt kommissionskollegium.

  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

Investera och fastställa standarder vad gäller ny teknik. Lägga fram lagstiftning om en samordnad EU-strategi för de mänskliga och etiska konsekvenserna av artificiell intelligens (AI). Utveckla den digitala utbildningen och kompetensen. Stödet för budgeten för Erasmus+ ska tredubblas i nästa långtidsbudget (Europaparlamentets idé).

  • Skydd av den europeiska livsstilen

Värna rättsstatsprincipen. En ytterligare omfattande europeisk rättsstatsmekanism och utökad övervakning. Årlig rapportering från europeiska kommissionen. Förslag för en ny migrations- och asylpakt. Förstärkning av europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Modernisering, ett gemensamt europeiskt asylsystem. Dessutom ett närmare samarbete med länder utanför EU.

  • Ett starkare Europa i världen

Upprätthålla och uppdaterade den regelbaserade världsordningen. En agenda för öppen och rättvis handel. Vad gäller handel ska även de högsta standarderna för klimat, miljö och arbetarskydd med nolltolerans mot barnarbete gälla. En ansvarig ska utses för att se till efterlevnaden av handelsavtal. Omfattande europeisk strategi för Afrika. Vill ha ett ambitiöst och strategiskt partnerskap med Storbritannien (förenade kungariket). En europeisk försvarsunion.

  • En ny satsning på demokrati i Europa

Privatpersoner ska kunna tycka till vid en konferens om Europas framtid som ska inledas 2020 och pågå i två år. Partnerskapet mellan kommissionen och europaparlamentet ska stärkas. Folkets röst ska ha större möjlighet vad gäller initiativ till lagstiftning. Initiativrätt för Europaparlamentet. Kommissionärerna ska hela tiden rapportera till europaparlamentet. Ett inrättande av ett oberoende etikorgan som är gemensamt för alla EU-institutionerna. Mer transparens i lagstiftningsprocessen. Mer arbete ska göras mot hatbudskap på nätet. En europeisk handlingsplan för demokrati som ska behandla hotet från yttre inblandning i val till Europaparlamentet.

Om de politiska riktlinjerna och om visionen för kommissionen i sin helhet går att läsa här på svenska. På kommissionens hemsida går det att läsa mer om von der Leyen-kommissionen.