Nu har EU en ny kommission för 2019-2024. Kommissionens huvudsakliga funktioner är att föreslå lagar och lagändringar samt att, tillsammans med EU-domstolen, se till att medlemsländerna följer lagstiftningen korrekt. Ordförande Ursula von der Leyen föddes i Bryssel, har studerat bl.a. på London School of Economics samt tagit en läkarexamen i Hannover. I regeringen Merkel 1 har hon haft olika poster: familjeminister, arbetsmarknadsminister och försvarsminister. Hon nominerades till kommissionsordförande i juli 2019 av Europeiska rådet. Nu vill hon lägga stor vikt bl.a. vad gäller miljö och jämställdhet.

Den nya kommissionen har presenterat 6 huvudsakliga riktlinjer och målsättningar. Nedan är de sammanfattade, hela agendan för kommissionen och alla riktlinjer i detalj finns HÄR. För att se hela Ursula von der Leyens tal vid kommissionens godkännande så finns det på EU-kommissionens hemsida HÄR.

  • En europeisk grön giv

EU ska vara den första klimatneutrala världsdelen vid 2050 (s.k. European green deal). Den europeiska gröna given ska presenteras under kommissionens första 100 dagar. Bland annat ska utsläppshandelssystemet utvidgas så att det även innefattar sjöfartssektorn, och en gränsskatt för koldioxid ska införas. Det ska också ges förslag för en europeisk klimatpakt som sammanför regioner, lokalsamhällen, det civila samhället, industrin och skolorna. Klimatmålen för 2030 ska bli ambitiösare, målet är att utsläppen ska minskas med minst 50% till 2030. Det ska föreslås en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin med fokus på hållbar resursanvändning. 

  • En ekonomi för människor

Europa ska bli ambitiösare när det gäller social rättvisa och välfärd. Bland annat ska det ges mer stöd till små och medelstora företag. En handlingsplan för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Ett rättsligt instrument föreslås också som ska se till att alla arbetstagare får en god minimilön. Det ska också skapas en barngaranti som ska säkerställa att varje barn har tillgång till de mest grundläggande rättigheterna så som sjukvård och utbildning. Det skall också bli en ny europeisk jämställdhetsstrategi.

  • Ett europa rustat för den digitala tidsåldern

Det ska investeras mer i- och fastställas standarder vad gäller ny teknik. Det ska läggas fram lagstiftning om en samordnad EU-strategi för de mänskliga och etiska konsekvenserna av artificiell intelligens (AI). Stödet för budgeten till Erasmus+ ska tredubblas i nästa långtidsbudget (Europaparlamentets idé). Det ska även ske en större digitalisering av EU-kommissionen gällande exempelvis nya digitala metoder och verktyg. 

  • Skydd av den europeiska livsstilen

En ytterligare omfattande europeisk rättsstatsmekanism med årlig övervakning och rapportering. Här ska kommissionens övervakning ske i nära samarbete med nationella myndigheter. Det ska föreslås en ny migrations- och asylpakt, gräns- och kustbevakningbyrån ska förstärkas. Ett gemensamt europeiskt asylsystem. Utsikterna för människor ska förbättras i deras ursprungsländer genom investering i bl.a. hälsa och utbildning, samarbetet med länder utanför EU måste stärkas mer. Vad gäller EU:s inre säkerhet bör åklagarmyndigheten ha större inflytande och befogenheter. 

  • Ett starkare Europa i världen

Den regelbaserade världsordningen måste måste uppgraderas och upprätthållas. Vid nya handelsavtal ska det vara nolltolerans mot barnarbete, och med höga standarder gällande miljö- och arbetarskydd. Det ska utses en ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal som ser till att dessa följs. En omfattande europeisk strategi för Afrika, ett strategiskt samarbete med Storbritannien.

  • En ny satsning på demokrati i Europa

Privatpersoner ska ha möjlighet att tycka till vid en konferens om Europas framtid som ska inledas 2020 och pågå i två år. Partnerskapet mellan kommissionen och europaparlamentet ska stärkas ytterligare. Kommissionärerna ska rapportera till parlamentet i alla internationella förhandlingar. Det ska inrättas ett oberoende etik-organ som är gemensamt för alla EU-institutionerna. Det ska finnas mer transparens i lagstiftningsprocessen. Mer arbete ska göras mot hatbudskap på nätet. Det ska presenteras en europeisk handlingsplan för demokrati som ska behandla hotet från yttre inblandning i val till Europaparlamentet.